Университет за национално и световно стопанство (УНСС) - 9Academy
Кандидатстване

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

icn.bg
Университет за национално и световно стопанство (УНСС) 6

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели – университетът да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.

През 2017 г. УНСС за трети път получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка за шестгодишен период сред всички български университети.

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически; 33 ка­тедри; Отделение „Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция“ (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по творчески индустрии и бизнес, Институт по предприемачество; Център за дис­танционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение в Хасково, Университетски център по интелектуална собственост, Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др.

Преподавателите са близо 500, от които 300 – професори и доценти.

УНСС е най-големият български университет с 21 534 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 41 докторантски програми.

Контакти:

https://www.unwe.bg/

гр. София, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС