Общи условия - 9Academy
Кандидатстване

Условия за използване на уебсайт https://9academy.com

Въведение

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Фондация „ДЕВЕТ“ и “Девет А” ООД, по-долу за краткост „търговци“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://9academy.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Фондация „ДЕВЕТ“ е дружество, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България с ЕИК 176793170 адрес София, жк. Редута, ул. Стоил войвода № 3, партер, офис 1, имейл адрес info@9academy.com.

„Девет А” ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право, с ЕИК 207031961, адрес София, жк. Редута, ул. Стоил войвода № 3, партер, офис 1. Предмет на дейността на дружеството е Организиране, реализиране и провеждане на бизнес обучения, конференции и събития; консултантски услуги в сферата на бизнес развитието, както и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена от закона. В случай че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Фондация „ДЕВЕТ“ и “Девет А” ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Фондация „ДЕВЕТ“ и “Девет А” ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и търговците.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и търговския договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – http://9academy.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговците предоставят или се задължава да предоставят услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Интелектуална собственост

1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на търговците (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на търговците или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на търговците, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на търговците, търговците има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на търговците.

4. Търговците се задължават да полагат дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

5. Търговците си запазват правото да преустановят достъпа до предоставените услуги. търговците имат право, но не и задължение, по своя преценка да изтриват информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Изменение на общите условия

6. Търговците се задължават да уведомят Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

7. Когато е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми търговците в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

8. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

9. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.